แผนที่ / เส้นทางไป Keys Success

ยินดีในความสำเร็จของศิษย์

1.ร.ต.ต.หญิง ณัชชารีย์   กาบยุบล             

- ภาค ก ก.พ.

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- จพง.คุมประพฤติ 3

- นายสิบตำรวจ อก.2(ปี 52)

- นายร้อยตำรวจ(อก.) ปี 55

2.น.ส.พรพัชรนันท์   ลีลาศสง่างาม   

- ข้าราชการครู

3.น.ส.จารุวรรณ    ศรีเนตร             

-  ข้าราชการ กทม.

-  ภาค ก ท้องถิ่น 51

-  ศาลยุติธรรม

4.นายนิติเศรษฐ์    ละม่อม              

-  ภาค ก ก.พ.

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- อบต.อำนาจเจริญ

- ครู สพฐ.เขต 5 อุบลฯ

5.น.ส.เอื้องฟ้า   แจ้งจิตร                

-  ภาค ก ท้องถิ่น 51

- ภาค ก ก.พ.54

6.น.ส.พิณ   สวัสดิ์รัมย์                    

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

 7.นายสมัคร   ศรีสืบ  

- ศุลกากร                         

8.นายปรีดา   จันทร์ทอง                

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- อบต.อำนาจเจริญ

9.นายอุทัย  ศรีทานันท์                  

- ภาค ก ท้องถิ่น 51 

- ภาค ก ก.พ.52

-  สนง.คุมประพฤติ 

10.นายนิติกร    การินทร์             

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

-  อบต.อำนาจเจริญ

- ภาค ก ก.พ.54

11.นายไพรัช   บุญล้อม            

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- อบจ.นนทบุรี

- เทศบาลลำพูน

- ครูผู้ช่วย สพท.สกลฯ

12.น.ส.ณฐมน    สาริก               

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- อบต.อำนาจเจริญ

13.นายต่อศักดิ์   สายหอม         

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

14.น.ส.สุวิมล    วงศ์นามเถาว์     

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- อบต.อำนาจเจริญ

- อบจ.นนบุรี

-ภาค ก ก.พ.54

15.น.ส.วนิภรณ์   สุตัญตั้งใจ       

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

16.น.ส.ภัสนีย์  ถิ่นนาเมือง         

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- ภาค ข อยุธยา

- อบต.อำนาจเจริญ

- อบจ.นนทบุรี

17.น.ส.อิงอร   ปัญญาวงศ์          

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

-  พนักงานเทศบาล

18.นายนพนันท์    จันทบุรี         

- ภาค ก  ก.พ. 

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- จนท.วิเคราะห์(กรมทรัพยากรน้ำ)

19.น.ส.มลธิดา   ถิ่นระหา           

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

20.น.ส.ฐานิกา   สีหาบุตร           

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

21.นายณัฐพงศ์    ก้อนทอง        

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

22.น.ส.ศรัณญ์รัชต์    สังข์ทอง   

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- ภาค ก ก.พ.54

23.น.ส.จิราภัค   พรสี่               

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- ข้าราชการครู

- อบต.อำนาจเจริญ

24.นายประมูล   วงศ์พุทธะ        

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- อบต.อำนาจเจริญ

25.นายอภิชา   ธนัชวัชรพล  

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

26.นางหทัยกาญจน์   วันแก้ว  

- ภาค ก ก.พ.  

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

27. ส.ต.ต.สุวัจน์    ตรีรัตน์           

- ภาค ก ก.พ.

- ภาค ก ท้องถิ่น 51

- นายสิบตำรวจ ปป.1(ปี 52)

28. น.ส.นริสา  อิ่มอาบ     

- ภาค ก  ก.พ.54  

29.ส.ต.ต.นัครินทร์   ทอนไสระ    

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

30.ส.ต.ต.ธีระศักดิ์   เหนือโชติ       

-  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

31.ส.ต.ต.รังสรรค์   เหมือนจัทร์   

 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

32.นายนิรันดร์   สมชัย     

 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

33.นายชนะชัย    หมูนดี    

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

34.น.ส.อภิชญา    ยั่งยืน   

- ภาค ก  ก.พ.

- ข้าราชการ  กทม.

35.น.ส.สุภาณี     บุญประสิทธิ์   

- ภาค ก  ท้องถิ่น

36.นายเชิดชู   จรูญภาค  

- ภาค ก ก.พ.

- ภาค ก ท้องถิ่น

- จนท.บริหารงานทะเบียนฯ

37.นายจักรพงษ์   ถ่อนจันทร์    

- นายสิบทหารบก 52

38.นายทวี   วิชาชาติ  

- นายสิบทหารบก

- จ่าทหารเรือ

- นายสิบแผนที่ 52

39.นางสาวจารุวรรณ    ศรีเนตร  

- ข้าราชการ กทม.

- ศาลยุติธรรม

40.นางโญธกา  พละการ  

- ภาค ก  ก.พ.52

- เจ้าหน้าที่ปกครอง(กรมการปกครอง) ปี 57

41.นายยอดรัก   ด้วงเงิน  

- ภาค ก  ก.พ.52

42.นายวิทยา   สมพบ   

- ภาค ก  ก.พ.52

43.นายปรีดา จันทร์ทอง

- ภาค ก ก.พ.52

44.นางสาวสุรางคณา จ้อยนุแสง

- ภาค ก ก.พ.52

45.นางสาวณปภา หมั่นจิตต์

- ภาค ก ก.พ.52

46.นางสาวภัสนีย์ ถิ่นนาเมือง

- ภาค ก ก.พ.52

- อบจ.นนทบุรี

47. นายวรวิทย์  สาโทรัตน์

- ภาค ก ก.พ.52

- สนามสอบบรรจุติด 9 สนาม

1.กรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักประเมินทรัพย์สินปฏิบัติการ 
2.กรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
3.กรมทรัพยากรธรณี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏบัติการ
4.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
5.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  (บรรจุรับราชการ)
6.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
8.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
9.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

48.นายพุธ   สุภาคาร

- อบต.อำนาจเจริญ

- อบจ.นนทบุรี

49.นางสาววัชราภรณ์    ประกอบศรี

- อบต.อำนาจเจริญ

50.นางสาวประพรรณี  ชารีกุล

- อบต.อำนาจเจริญ

51.นางสาวประยูรรัตน์   เข็มทิศ

- ภาค ก ก.พ.52

52.ร.ต.ต.พีรภพ  สังขวงศ์

- นายสิบตำรวจ 53

- นายร้อยตำรวจภายใน ปี 56

53.นายวรวุฒิ  สาโทรัตน์

- ภาค ก ก.พ.53

- สนามสอบบรรจุติด 5 สนาม

1.นายสิบตำรวจ 53

2.กรมโยธาธิการและผังเมือง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
3.กรมการปกครอง ตำแหน่งปลัดอำเภอปฏิบัติการ
4.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
5.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

54.นายอุดมศักดิ์   กาทอง

- ภาค ก ก.พ.53

- นักวิชาการที่ดิน(ปฏิบัติการ) 54

- เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน (ก.พ.)

55.นางสาวกรรณิการ์  อินทร์งาม

- ภาค ก ก.พ.53

56.นางปิยพร   ยังมี

- ภาค ก ก.พ.53

57.นายเฉลิมชัย  ดอกอินทร์

- นักวิชาการที่ดิน(ปฏิบัติการ) 54

- เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน (ก.พ.)

58.จ่าเอกวีระกิต  สิงห์คง

- นักวิชาการที่ดิน(ปฏิบัติการ) 54

59.นางสาววิไลวรรณ  เรืองโสม

- นักวิชาการที่ดิน(ปฏิบัติการ) 54

60.นางสาวปริศนา  จันทะศรี

- ครู สพฐ.บุรีรัมย์

61.นางปวริศา  พิทยาพล

- นิติกร(ก.พ.)

62.นายวรพิสิทษฐ์  จันละบุตร

- นายสิบตำรวจ 54

63.นายศักดิ์ไชยยันต์  ศิริ

- นายสิบตำรวจ 54

64.นายธีระพัฒน์  เกตุวัตร

- นายสิบตำรวจ 54

65.น.ส.สุธิดา  วงษ์กลาง

- นายสิบตำรวจ 54

66. -

67. นายจตุพร  ชมภูฟื้น

- ภาค ก ก.พ.54

68. นายวุฒิไกร   โคตรพรม

- ภาค ก ก.พ.54

69. น.ส.จุรีรัตน์   สิงทองทัศน์

- ภาค ก ก.พ.54

70. น.ส.ธีรกานต์  ไชยจักร

- ภาค ก ก.พ.54

71.น.ส.ศศิกานต์  ชัยลิ้นฟ้า

- ภาค ก ก.พ.54

72. น.ส.จิตราภา  พิญญาณ

- ภาค ก ก.พ.54

73. นายธรรมชาติ  ศรีพรหม

- ภาค ก ก.พ.54

74. น.ส.ธัญลักษณ์  พรมจรรย์

- ภาค ก ก.พ.54

75. น.ส.สุภัตตรา  กันตรง

- ภาค ก ก.พ.54

76. นายอำนาจ   พรมกัลป์

- ภาค ก ก.พ.54

77. พ.อ.อ.สงกรานต์  หลวงเทพ

- ภาค ก ก.พ.54

78. นายอภิภูมิ  แสงสว่าง

- ภาค ก ก.พ.54

79. นายวีระชัย  ประสาร

- ภาค ก ก.พ.54

- นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ

80. น.ส.สุมาลัย  สุวะจันทร์

- ภาค ก ก.พ.54

81.น.ส.ขวัญสุดา   พรรณา

 - ภาค ก ก.พ.54

82. นายเฉลิมชัย  พรหมภักดี

- ภาค ก ก.พ.54

83. นายชยากร  ส่งเสริม

 - ภาค ก ก.พ.54

84. น.ส.ธนพร  ไมตรี

- ภาค ก ก.พ.54

85. น.ส.ลดารัตน์  บุตรโท

- ภาค ก ก.พ.54

86. น.ส.เบญจพร  ภูผาสุข

- ภาค ก ก.พ.54

87. น.ส.รุ่งนภา  พละพงศ์

- ภาค ก ก.พ.54

88. นายธิติพงษ์  พนารัตน์

- ภาค ก ก.พ.54

89. น.ส.เทพารักษ์  อ่อนสุด

- ภาค ก ก.พ.54

90. น.ส.มยุรี  คำประไพ

- ภาค ก ก.พ.54

91. น.ส.กนกพลอย  ระหว่างบ้าน

- ภาค ก ก.พ.54

92. น.ส.นิรัชริน  แก้วอนันต์

- ภาค ก ก.พ.54

93. น.ส.อาทิตยา  คงประเสริฐ

- ภาค ก ก.พ.54

94. นายธิตินันท์  สำลีวงค์

- ภาค ก ก.พ.54

95. น.ส.บุหลัน  ราชัย

- ภาค ก ก.พ.54

96. นายอุกรินทร์  ศรีตะวัน

- ภาค ก ก.พ.54

97. น.ส.จันทิมา  สัจธรรม

- ภาค ก ก.พ.54

98. นายมนตรี  ดวงบุปผา

- ภาค ก ก.พ.54

99. น.ส.เบญจมาศ  สุนันทา

- ภาค ก ก.พ.54

100. น.ส.พัชร์ธรา  ยลพันธ์

- ภาค ก ก.พ.54

101. น.ส.กาญจนา  หมื่นสุข

- ภาค ก ก.พ.54

102. น.ส.อินตรา  คำหลอม

- ภาค ก ก.พ.54

103. น.ส.ปิยวดี  ศรีพรหม

- ภาค ก ก.พ.54

104. นายมารุต  โมรา

- ภาค ก ก.พ.54

105. น.ส.วรรณพร  บุญยอ

- ภาค ก ก.พ.54

106. น.ส.ดวงกมล  พัวพันธ์

- ภาค ก ก.พ.54

107. น.ส.ศรันญ์รัชต์  สังข์ทอง

- ภาค ก ก.พ.54

108. น.ส.ยุพิณ  วรรณทวี

  - ภาค ก ก.พ.54

109. น.ส.วีระพร  เอประสิทธิ์

- ภาค ก ก.พ.54

110. น.ส.สุภักษร  การกล้า

- ภาค ก ก.พ.54

111. น.ส.ชนิตา  อินทะเสน

- ภาค ก ก.พ.54

112. น.ส.อริน  รูปคมอิทธิกูล

- ภาค ก ก.พ.54

113. นายเอกวินท์  รูปคมอิทธิกูล

- ภาค ก ก.พ.

114. น.ส.วัชรา  พวิวัลย์

- ภาค ก ก.พ.

115. น.ส.รัตนาพร  พูนเพิ่ม

- ภาค ก ก.พ.

116. น.ส.พิชญาภา   จุลเจิม

- ภาค ก ก.พ.

117. นายอภิณัฐ  หงษ์คำ

- ภาค ก ก.พ.

118. นายบัณฑิต  สะเดา

- ภาค ก ก.พ.

119. นายทัศนันต์   หงษ์ทอง

- ภาค ก ก.พ.

120. นายจิรวัฒน์  การะเกษ

- ภาค ก ก.พ.

121. น.ส.กรกนก  ประสานพันธ์

- ภาค ก ก.พ.

122. น.ส.จิตรจรัส  เนียนศรีจรัส

- ภาค ก ก.พ.

123. น.ส.จรรยา  แก่นจันทร์

- ภาค ก ก.พ.

124. ร.ต.ท.ปริญญา  ชำนาญเวช

- นายร้อยตำรวจภายใน(ปี 53)

125. นายอำนาจ  พรหมกัลป์

- ปลัดอำเภอ 55

 126. นายวีระชัย  ประสาร

- ปลัดอำเภอ 55

- นักวิชาการพระพุทธศาสนา

- อบต.อุบลฯ

 127. น.ส.ประพรรณี  ชาลีกุล

- ปลัดอำเภอ 55

128. นายชนท์นัฐ  สิงห์คำ

- ปลัดอำเภอ 55

129. จ.อ.วิระกิต  สิงห์คง

- ปลัดอำเภอ 55

130.จ.อ.ชาคริต  ยิ่งใหญ่

- ปลัดอำเภอ 55

131. นายวรวุฒิ  สาโทรัตน์

- ปลัดอำเภอ 55

132. นายเฉลิมชัย   ดอกอินทร์

- ปลัดอำเภอ 55 (ลำดับที่ 33)

133. น.ส.วิไลวรรณ  เรืองโสม

- ปลัดอำเภอ 55

134. นายประกิต  ใจยาว

- ปลัดอำเภอ 55

135. นายกิตติพงษ์  ไชยดี

- ปลัดอำเภอ 55

136. นายสมควร  พิลาสาสน์

- ปลัดอำเภอ 55

137. นายอุทัย พรมสีใหม่

- ปลัดอำเภอ 55

138. นายพร้อมพงษ์  โกศาผล

- ปลัดอำเภอ 55

139. น.ส.จิตราภา  พิญญาณ

- ปลัดอำเภอ 55

140. น.ส.ธีรกานต์  ไชยจักร

- ปลัดอำเภอ 55

141. พันจ่าอากาศโทธนากร  หอมหวล

- ปลัดอำเภอ 55

142. น.ส.รัชนิกานต์  นักลำ

- ปลัดอำเภอ 55

143. นางปวริศา  พิทยาพล

- ปลัดอำเภอ 55

144. น.ส.รุ่งนภา  พละพงษ์

- ปลัดอำเภอ 55

145. นายสิทธิพงษ์  ถาวรนิธิเดช

- ปลัดอำเภอ 55

146. ส.ต.ต.อำนวย  ทองรินทร์

- ปลัดอำเภอ 55

147. นายสุรัชต์  บุญประกอบ

- ปลัดอำเภอ 55

148. น.ส.ลดารัตน์  บุตรโท

- ปลัดอำเภอ 55

149.นายทรงวุฒิ  ทองเพ็ญ (ภ.3)

-นายสิบตำรวจ 55 (ลำดับที่ 23)

150.นายบัณฑิต  สะเดา (ภ.3)

-นายสิบตำรวจ 55 (ลำดับที่ 25)

151.นายไอศูรย์  แสนจันทร์ (ภ.3)

-นายสิบตำรวจ 55

152.นายสุรนารท  แสนสุพรรณ (ภ.3)

-นายสิบตำรวจ 55

153.นายธิติพงษ์  พนารัตน์ (ภ.3)

-นายสิบตำรวจ 55

154.นายพิเชษฐ์ศักดิ์  รัตพันธ์ (ภ.3)

-นายสิบตำรวจ 55

155.นายอทิติ  ทองปาน (ภ.3)

-นายสิบตำรวจ 55

156.นายจักรพรรดิ  ทองคำ (ภ.3)

-นายสิบตำรวจ 55

157.นายธีรวัฒน์  พิมพกันต์ (ภ.3)

-นายสิบตำรวจ 55

158.นายธานินทร์  ละอองแก้ว (ภ.2)

-นายสิบตำรวจ 55

159.นายมงกุฎ  ถนอมใจ (ภ.7)

-นายสิบตำรวจ 55

160.นายพงศกร  แพรสีเขียว (ภ.1)

-นายสิบตำรวจ 55

161.นายเพชร  บุญโย (ภ.1)

-นายสิบตำรวจ 55

162.นายธีรยุทธ  ยังมี (ภ.6)

-นายสิบตำรวจ 55

163.นายวายุ ลอยนวล (ตชด.ภ.2)

-นายสิบตำรวจ 55

164.นายเกียรติศักดิ์  กระแสเทพ (ศชต.10)

-นายสิบตำรวจ 55

165.น.ส.หทัยชนก  ศรีสุราช (สตม.)

-นายสิบตำรวจ 55

- อันดับ 3 นักเรียนนายร้อยตำรวจ(ภายใน)ปี 57

166.นายปรัชญาพชร  นวรัตนากร

-นายสิบตำรวจ 55

 167.นางสาวปริศนา  จันทะศรี

-ข้าราชการครู(สพฐ.) สพม.เขต 2 (กรุงเทพฯ)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ที่สอบติด อบต.อุบลฯ(ปี 56)

  168.น.ส.บุหลัน  ราชัย

- อบต.อุบลฯ

 169.น.ส.วิไล  หอมหวล

- อบต.อุบลฯ

170.น.ส.ขวัญฤทัย  บูรณะ

- อบต.อุบลฯ

171.น.ส.ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ  เบื้องบน

- อบต.อุบลฯ

172.น.ส.ปิยะนุช  ชนะโชค

- อบต.อุบลฯ

173.น.ส.ธนพร  ไมตรี

- อบต.อุบลฯ

174.นางจิรวัฒน์  ชูกลิ่น

- อบต.อุบลฯ

- อบต.สำโรง จ.ศรีสะเกษ

175.น.ส.พรพิมล  ศรีพัทยากร

- อบต.อุบลฯ

176.น.ส.สุภัตตรา  กันตรง

- อบต.อุบลฯ

177.น.ส.วิริญา  ศรีธัญรัตน์

- อบต.อุบลฯ

178.น.ส.ลดารัตน์  บุตรโท

- อบต.อุบลฯ

179.น.ส.กรรณิการ์  รัตนะวัน

- อบต.อุบลฯ

180.น.ส.เบญจมาศ  สุนันทา

- อบต.อุบลฯ

181.น.ส.จรรยา  แก่นจันทร์

- อบต.อุบลฯ

 182.น.ส.ฐิติพร  กากแก้ว

- อบต.อุบลฯ

183.น.ส.ขวัญสุดา  พรรณา

- อบต.อุบลฯ

 184.น.ส.พรหมภัสสร  พันธุ์เพชร

- อบต.อุบลฯ

185.นายอภิชา  ธนัชวัชรพล

- อบต.อุบลฯ

186.น.ส.เกษศิรินทร์  หวังเจริญ

- อบต.อุบลฯ

187.น.ส.จิตราภา  พิญญาณ

- อบต.อุบลฯ

188.น.ส.อินตรา  คำหลอม

- อบต.อุบลฯ

189.น.ส.ปิยวดี  ศรีพรม

- อบต.อุบลฯ

190.น.ส.วิภาดา  ธรรมสาร

- อบต.อุบลฯ

191.น.ส.รัตติยา  จูมวงศ์

- อบต.อุบลฯ

192.น.ส.จุฑาวดี  ยงแก้ว

- อบต.อุบลฯ

193.น.ส.กลอยใจ  บุญเหลา

- อบต.อุบลฯ

194.นายชาญยุทธ  จันโทริ

- อบต.อุบลฯ

195.นางขวัญฤดี  กวนชัยภูมิ

- อบต.อุบลฯ

196.น.ส.ศรัณญ์รัชต์  สังข์ทอง

- อบต.อุบลฯ

197.นายณัฐพล  กาญจนีย์

- อบต.อุบลฯ

- ภาค ก ก.พ.

198.น.ส.ชญาณี  ไชยราช

- อบต.อุบลฯ

199.น.ส.จิราวรรณ  จุลาเทพ

- อบต.อุบลฯ

200.น.ส.ขนิษฐา  จันทะสิงห์

- อบต.อุบลฯ

201.น.ส.รุ่งนภา  พละพงค์

- อบต.อุบลฯ

202.นายธนวัฒน์  สุดงาม

- อบต.อุบลฯ

203.น.ส.วิชชุดา  ศรีสว่าง

- อบต.อุบลฯ

204.นายพิทักษ์  บุญปลูก

- อบต.อุบลฯ

205.น.ส.ขนิษฐา  บัวใหญ่

- อบต.อุบลฯ

- ภาค ก ก.พ.57

206.นายสงกา  สามารถ

- อบต.อุบลฯ

207.ว่าที่ ร.ต.หญิงปียะพร  คัทธจันทร์

- อบต.อุบลฯ

208.นายอุทัย  หงษ์ทอง

- อบต.อุบลฯ

- อบจ.บุรีรัมย์

209.น.ส.กฤษดา  จามรวัฒนากุล

- อบต.อุบลฯ

210.น.ส.สุภาณี  เรืองศรีเผือก

- อบต.อุบลฯ

211.นายสามารถ  เบื้องบน

- อบต.อุบลฯ

212.น.ส.ศิริรัตน์  อัศกฤษ์

- อบต.อุบลฯ

213.น.ส.นิภา  อินธิจักร

- อบต.อุบลฯ

214.นายวุฒิไกร  โคตรพรม

- อบต.อุบลฯ

215.นายภูริวัจน์  พรมลาย

- อบต.อุบลฯ

216.น.ส.เทพารักษ์  อ่อนสุด

- อบต.อุบลฯ

217.น.ส.ณัชชา  สุยะลา

- อบต.อุบลฯ

218.น.ส.รุ่งฤดี  หมุ่ยศรี

- อบต.อุบลฯ

219.น.ส.นิศารัตน์  พรมศรี

- อบต.อุบลฯ

220.นายกฤดาธิการ  วงค์พิทักษ์

- อบต.อุบลฯ

- อบต.สำโรง จ.ศรีสะเกษ

221.น.ส.พัชรินทร์  สายธนู

- อบต.อุบลฯ

222.น.ส.ทิติญา  ไชยวัน

- อบต.อุบลฯ

คอร์สนายสิบตำรวจ 56 (สอบติด 12 คน จากผู้ติว 25 คน)

223.นายประวิทย์  อ่างคำ

- นายสิบตำรวจ 56

 224.นายธนเกียรติ สำรวมจิตร์

- นายสิบตำรวจ 56

 225.นายวัทธิกร  โสมโสภา

- นายสิบตำรวจ 56

 226.นายเฉลิมชัย  อินตะนัย

- นายสิบตำรวจ 56

227.นายพนมรุ้ง  ภูพวก

- นายสิบตำรวจ 56

228.นายวัชระวิชญ์  ภูริธร

- นายสิบตำรวจ 56

229.นายอธิวัฒน์  จันทพันธ์

- นายสิบตำรวจ 56

230.นายสรสิทธิ์  หนึ่งคำมี

- นายสิบตำรวจ 56

 231.นายพนธกร  บุญปอง

- นายสิบตำรวจ 56

232.นายลิขิต  ใจเอื้อ

  - นายสิบตำรวจ 56

233.นายชนกานต์  วงศ์ผา

- นายสิบตำรวจ 56

234.นายพิเชษฐ์ศักดิ์  รัตพันธ์

- นายสิบตำรวจ 56

235. นายเสกสรร  บุญหยาด

- ภาค ก ก.พ.

- เจ้าหน้าที่ปกครอง (กรมการปกครอง) ปี 57

236. น.ส.ชฎาพร เวียงคำ

- อบต.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 56)

- เทศบาลกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ(ปี 57)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ที่สอบติด "พัฒนากร 57" ทั้ง 10 คน จากผู้ติว 12 คน

237. น.ส.วชิรวรรณ บุตรโส

- พัฒนากร 57 

 

238. น.ส.อินตรา คำหลอม

- พัฒนากร 57 (ลำดับที่ 192)

239. น.ส.กาญจนา  หมื่นสุข

- พัฒนากร 57 (ลำดับที่ 104)

240. นายภูรินันท์ บุญรมย์

- พัฒนากร 57 

241. น.ส.ญาตาวี อบมาพันธ์

- พัฒนากร 57 (ลำดับที่ 20)

242. น.ส.บุหลัน  ราชัย

- พัฒนากร 57 

243. น.ส.สุณีย์รัตน์ ชินทวัน

- พัฒนากร 57 

244. น.ส.กนกพลอย  ระหว่างบ้าน

- พัฒนากร 57 

245. นายเสริมศิลป์ รวยทรัพย์

- พัฒนากร 57 

246. น.ส.ศรัญญา ชาวดร

- พัฒนากร 57 

247. นายคมสันต์  แสงสิงห์

- พัฒนากร 57 (ลำดับที่ 13)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ที่สอบติด "ท้องถิ่น 57"

 248. นายพิพัฒน์พงศ์  ทองภามี

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (ท้องถิ่น)

 249. น.ส.พรหมภัสสร  พันธ์เพ็ชร

- บุคลากร 3 (ท้องถิ่น)

 250. นายณัฐพล  กาญจนีย์

- บุคลากร 3 (ท้องถิ่น)

 251. น.ส.รุ่งฤดี  หมุ่ยศรี

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (ท้องถิ่น)

 252. นายกฤษดาธิการ  วงค์พิทักษ์

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (ท้องถิ่น)

 253. น.ส.เทวิกา  เพชรแสน

- นิติกร 3 (ท้องถิ่น)

254. น.ส.อินตรา  คำหลอม

- นิติกร 3 (ท้องถิ่น)

255. น.ส.ปิยวดี  ศรีพรหม

- นิติกร 3 (ท้องถิ่น)

256. นายพิทักษ์  บุญปลูก

- เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ท้องถิ่น)

 257. นางอุมาพร  ครองยุติ

- เจ้าพนักงานธุรการ (ท้องถิ่น)

 258. น.ส.พัชรีย์  ไชยวรรณ

- เจ้าพนักงานธุรการ (ท้องถิ่น)

259. น.ส.ยุภาวรรณ  วงค์จันทร์

- เจ้าพนักงานธุรการ (ท้องถิ่น)

260. นางฉันทนา  ศรีหัน

- เจ้าพนักงานธุรการ (ท้องถิ่น)

261. น.ส.นิศารัตน์  พรมศรี

- นักพัฒาชุมชน (ท้องถิ่น)

262. น.ส.ศุภรัตน์  สลางสิงห์

- นักพัฒาชุมชน (ท้องถิ่น)

263. น.ส.รุ่งนภา  พละพงค์

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ 3(ท้องถิ่น)

264. น.ส.กรรณิการ์  รัตนะวัน

- เจาหน้าที่วิเคราะห์นโบายและแผน 3 (ท้องถิ่น)

265. น.ส.ยุภาวดี  โคตรรักษา

- บุคลากร 3 (ท้องถิ่น)

266. น.ส.สิริพรรณ  จึงสุทธิวงษ์

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ท้องถิ่น)

267. น.ส.สุณีย์รัตน์  ชินทวัน

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ท้องถิ่น)

268. น.ส.ญาตาวี  อบมาพันธ์

- นักพัฒาชุมชน 3 (ท้องถิ่น)

269. น.ส.ธนพร  ไมตรี

- เจ้าพนักงนธุรการ (ท้องถิ่น)

270. น.ส.ทิติญา  ไชยวัน

- เจ้าพนักงานธุรการ (ท้องถิ่น)

271. นายโกวิทย์  บุญฉลียว

- เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ท้องถิ่น)

       นายสิบตำรวจ 57 (สอบติด 46 คน จากผู้ติว 56 คน)

272.นายฤทธิพร  อ่อนทอง

-นายสิบตำรวจ 57

273.นายเฉลิมชัย  อินตะนัย

-นายสิบตำรวจ 57

274.นายวชิระ  เพียลา

-นายสิบตำรวจ 57

275.นายกิตติภูมิ  แพงบุดดี

-นายสิบตำรวจ 57

276.นายพิทยพันธ์  แสงเกาะ

-นายสิบตำรวจ 57

277.นายนรินทร์  โคตรพันธ์

-นายสิบตำรวจ 57

278.นายอรรณพ  ประทุมจร

-นายสิบตำรวจ 57

279.นายณัฐพงศ์  รัตนวัน

-นายสิบตำรวจ 57

280.นายทรงวุฒิ  จำปาเรือง

-นายสิบตำรวจ 57

281.นายวราวุฒิ  มุ่งสิน

-นายสิบตำรวจ 57

282.นายชนกานต์  วงศ์ผา

-นายสิบตำรวจ 57

283.นายณัฐเดช  ถุงจันทร์

-นายสิบตำรวจ 57

284.นายธีระเดช มีปาลาน

-นายสิบตำรวจ 57

285.นายวรภพ  มูลสุวรรณ

-นายสิบตำรวจ 57

286.นายทิวากร  พรหมทา

-นายสิบตำรวจ 57

287.นายสืบพงศ์  วรเลิศ

-นายสิบตำรวจ 57

288.นายทรงพล  มิ่งขวัญ

-นายสิบตำรวจ 57

289.นายเกตุปะธุม  ถาพร

-นายสิบตำรวจ 57

290.นายอีสนี  เกษามา

-นายสิบตำรวจ 57

291.นายจักริช  ศรีจันทร์

-นายสิบตำรวจ 57

292.นายเจษฎาพร  พรมโคตร

-นายสิบตำรวจ 57

293.นายสุจินดา  สามทอง

-นายสิบตำรวจ 57

294.นายวัชรวิชญ์  บุญเดช

-นายสิบตำรวจ 57

295.นายธนากร  มีวงศ์

-นายสิบตำรวจ 57

296.นายจักรเพชร  ดีหลี

-นายสิบตำรวจ 57

297.นายอิทธิพล  กัลยาวงศ์

-นายสิบตำรวจ 57

298.นายถิรยุทธ  พุดตาลคง

-นายสิบตำรวจ 57

299.นายวีระศักดิ์  บุญแน่น

-นายสิบตำรวจ 57

300.นายณัฐชา  ผิวทอง

-นายสิบตำรวจ 57

301.นายศราวุธ  ศรีธรรมา

-นายสิบตำรวจ 57

302.นายทวีชัย  ปัตพรรณา

-นายสิบตำรวจ 57

303.นายวิชชานนท์  ทางทอง

-นายสิบตำรวจ 57

304.นายอดิเรก  ศรีภักดี

-นายสิบตำรวจ 57

305.นายชาญวิทย์  กาเผือกงาม

-นายสิบตำรวจ 57

306.นายวณัฐพล  สุขใส

-นายสิบตำรวจ 57

307.นายปิยะศักดิ์  โสมรักษ์

-นายสิบตำรวจ 57

308.นายจิรทีปต์  ทองทวี

-นายสิบตำรวจ 57

309.นายศุรวุธ  กิ่งจันทร์

-นายสิบตำรวจ 57

310.นายกรวิทย์  หงษ์รัมย์

-นายสิบตำรวจ 57

311.นายนันทพัทธ์  สุขขา

-นายสิบตำรวจ 57

312.นายจาตุรนต์  พุ่มแก้ว

-นายสิบตำรวจ 57

313.นายชรินทร์  สีลาชาติ

-นายสิบตำรวจ 57

314.นายธีรเดช  แสงย้อย

-นายสิบตำรวจ 57

315.นายจักรีวุฒิ  แก้วหานาม

-นายสิบตำรวจ 57

316.นายณัฐชัย  ฤกษ์ใหญ่

-นายสิบตำรวจ 57

317.นายวัฒนชัย  ท้าวแก้ว

-นายสิบตำรวจ 57

นายสิบตำรวจ 57 (รอบ 2)

318.นายเทพพิทักษ์  ชูกร

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

319.นายกันต์ธร  เหลากลม

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

320.นายพนมรุ้ง  ภูพวก

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

321.นายกิตติภูมิ  ระพาเพท 

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

322.นายณัฐพล  สวัสดี

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

323.นายอรรถพงษ์  ภูมิทัศน์

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

324.นายธีรพัฒน์  โลหะกุล

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

325.นายศุภวิทย์  จันทร์พวง

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

326.นายชานนท์  ผาหยาด

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

327.นายบดินทร์  บุญรินทร์

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

328.นายจิราวุฒิ  กาษี

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

329.นายพิษณุพงศ์  ไชยชนะ

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

330.นายยุทธนา  ทีอุทิศ

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

331.นายจีรทีปต์  ทองทวี

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

332. นายวันเฉลิม  เหล่าฤทธิ์

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

333.นายธวัชชัย  ทองอ่อน

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

334.นายธีรเดช  แสงย้อย

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

335.นายศราวุธ  ศรีธรรมา

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

336.นายจักริช  ศรีจันทร์

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

337.นายทิวา  สมแก้ว

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

338.นายฤทธินนท์  ฉัตรสุวรรณ

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

339.นายอริยะ ทะวงษา

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

340.นายกิตติกรณ์  หาดทะเล

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

341.นายสันติชัย  คุลธิ

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

342.นายสันติ  บุญสอด

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

343.นายชวน  ป้อมหิน

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

344.นายวีรพล  สีส่วน

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

345.นายกฤษฎา  สุธรรม

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

346.นายสุทัศ  นามสุวอ

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

347.นายชัยวัฒน์  พรมจันทร์

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

348.นายกฤษฎาพัฒน์  การนา

-นายสิบตำรวจ 57(รอบ 2)

ปลัดอำเภอ 58

349. นายวีระชัย พิลายนต์

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่ 14)

350. น.ส.พิไลรัตน์ กระแสโสม

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่  42)

351. นายธีรศักดิ์ สมสอาด

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่ 90)

352. น.ส.วิจิตรา สำรวมจิตร์

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่ 91)

353. นายสุรัช บุญประกอบ

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่ 93)

354. น.ส.ชลธิชา มหานาม

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่ 188)

355. น.ส.อินตรา คำหลอม

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่ 320)

356. นายวัชระวิชญ์ ภูริธร

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่ 348)

357. น.ส.บุหลัน ราชัย

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่ 374)

358. น.ส.เรวดี โคตรพันธา

- ปลัดอำเภอ 58 (ลำดับที่ 403)

นายสิบตำรวจ 58 (สอบติด 57 คนจากผู้ติว 70 คน)

359.นายวรเศรษฐ  กีฬา (อันดับ 3 ภ.3)

360.นายเทียนชัย เปรมทา (ภ.3)

361.นายสรวิชญ์ ควรรู้ดี (ภ.3)

362.นายปลอดประสพ ทิพระษาหาร (ภ.3)

363.นายจีรวัฒน์ ก้อนภูธร (ภ.3)

 

364.นายศุภวิชญ์ บุญปัญญา(ภ.3)

 

365.นายภูวิทย์  แก้ววังวร (ภ.4)

366.นายวันเฉลิม เหล่าฤทธิ์ (ภ.2)

367.นายอภิวัฒน์ พูลทรัพย์ (ภ.2)

368.นายกฤตพงศ์ มุขรักษ์ (ภ.2)

369.นายศุภวิทย์ จันทร์พวง (ภ.2)

370.นายศักดิ์โสภณ หิมพานต์ (ภ.2)

371.นายอภิชาต สาโรจน์ (ภ.2)

372.นายสิทธิศักดิ์ สุภโกศล (ภ.2)

373.นายคมกฤษณ์ ไชยวัฒนนันทน์ (ภ.2)

374.นายศิราวุฒ กอแก้ว (ภ.1)

375.นายกฤษณะ จิตต์พิพัฒน์ (ภ.1)

376.นายสัญชัย ขันอ่อน (ภ.1)

377.นายวรเดช จันทร์เขียว (ภ.1)

378.นายนิธิรัตน์ ทัยกูล (ภ.1)

379.นายฐากูร  แก้วสุข (บช.น.)

380.นายจินดาวุธ  ขุนจิตรงาม (บช.น.)

381.นายพัฒพงษ์  รูปเหลี่ยม (บช.น.)

382.นายทศพร  ท้าวอานนท์ (บช.น.)

383.นายปริญญา บางนารักษ์ (บช.น.)

384.นายสันติ  บุญสอด (บช.น.)

385.นายชัยวัฒน์  พรมจันทร์ (บช.น.)

386.นายวัชระ  จันสุตะ (บช.น.)

387.นายวชิรวิชญ์  บุญตระการ (บช.น.)

388.นายพงศ์พัทธ์  สุดเพียร (บช.น.)

389.นายเพชรอนันต์  เข็มเพชร (บช.น.)

390.นายภาราดา  บุดดา (บช.น.)

391.นายวิรุฬห์  แสงบุญ (บช.น.)

392.นายธนายุต  สายสุด (บช.น.)

393.นายตอง  พัฒศรี (บช.น.)

394.นายวสุวัฒน์  จำลองพันธ์ (บช.น.)

395.นายวัชรพงษ์  บุญล้อม (บช.น.)

396.นายธีระวุฒิ  ทองแรง (บช.น.)

397.นายสมพงษ์  จำปานนท์ (ตชด.)

398.นายนนทนันท์  สีดามาตย์ (ตชด.)

399.นายภาณุพงศ์  เครือวงค์ (ตชด.)

400.นายเจษฎา  สายลุน (ตชด.)

401.นายศดาศักดิ์  ศรีสมุทร (ตชด.)

402.นายสถาปนา  โคลนกระโทก (ตชด.)

403.นายอภิสิทธิ์  ศรีพรม (ตชด.)

404.นายศุภกรณ์  ประทุม (ตชด.)

405.นายวุฒิชัย  ชัยยงค์ (ตชด.)

406.นายค้องชัย  ปุคะธรรม (ตชด.)

407.นายณัฐดนัย  สมศรี (ตชด.)

408.นายเขษมศักดิ์  คูณเมือง (ตชด.)

409.นายณัชพล  ท้าวด่อน (ตชด.)

410.นายกฤษฎา  สุธรรม (ตชด.)

411.นายจักรเพชร  ดีหลี (ตชด.)

412.นายสุธีร์  พลนุรักษ์ (ตชด.)

413.นายอนันต์  แก้วรัตน์ (ตชด.)

414.นายณัฐชา  ผิวทอง (ตชด.)

415.

......................................................................

 หนึ่งส่วนของความสำเร็จ  อีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยถึง ขออภัยไว้ ณ ที่นี้.....

 ศิษย์ KS สามารถแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้ครับ 

 

 

 

 

 

   

ไม่มีการให้ใด ๆ ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ปัญญา    
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com

ผู้บริหาร / คณาจารย์
ทำเนียบศิษย์คนเก่ง
ภาพนายสิบตำรวจ 56-57
รวมภาพคอร์สท้องถิ่น 1-2
รวมภาพปลัดอำเภอ 55
รวมภาพคอร์ส ก.พ.55-56
ประมวลภาพคอร์ส นสต.55
คมคำ สู่ความสำเร็จ
ติดต่อเรา
ปณิธานที่หาญมุ่ง
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Co10.us โพสฟรี โปรโมทเว็บ
WEB LINK
ลิงค์หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
สาระความรู้/คนหางาน
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
jobs.narak.com
jobmatching
วิชาการ.คอม
จัดหางานจังหวัดอุบลฯ
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คนหางาน จ.อุบลฯ
perdsorb.com
หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
บางกอกโพสต์
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
หน่วยงานภายในจ.อุบลราชธานี
ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์
ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
อบจ.อุบลราชธานี
ม.อุบลราชธานี
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
กองบิน 21
guideubon.com